PRIVACY VERKLARING

Als u onze website bezoekt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief of diensten bij ons afneemt, dan verzamelen wij persoonsgegevens. We gaan uiteraard zorgvuldig met uw privacy om. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe. Ook kunt u lezen hoe u uw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen uit onze database. KR8LAB kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

ONZE WERKWIJZE

Persoonsgegevens die wij verwerken

KR8LAB verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat dan om onderstaande persoonsgegevens:

  • Uw naam en geslacht
  • Zakelijke Adresgegevens (bezoek- en postadres), telefoonnummer en e-mailadres
  • Inhoud van communicatie met ons
  • Bankrekeningnummer
  • Informatie over bezoek aan onze website

Doelen

KR8LAB verwerkt uw persoonsgegevens:

  • zodat we u kunnen bellen, e-mailen of bezoeken in het kader van onze dienstverlening
  • voor het verrichten van administratieve handelingen (zoals het afhandelen van uw betaling)
  • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten
  • en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

KR8LAB neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van KR8LAB) tussen zit.

Bewaren, beveiligen en delen

We verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die we in deze privacyverklaring hebben genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat KR8LAB zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

KR8LAB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (zie de contactgegevens op deze pagina).

KR8LAB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KR8LAB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

KR8LAB gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren. Hiermee kunnen wij de website verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. We hebben deze dienst privacy-vriendelijk ingesteld. Zo worden de gegevens van websitebezoekers versleuteld en anoniem verwerkt door Google. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere doeleinden, zoals advertenties.  Meer informatie over de gegevensverwerking door Google en Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KR8LAB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen (zie contactgegevens op deze pagina). Indien u geen prijs meer stelt op de ontvangst van onze nieuwsbrieven dan kunt u zich ook eenvoudig zelf afmelden met behulp van de afmeld-link onderaan onze nieuwsbrieven.

KR8LAB wil u er ten slotte op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact over privacy

KR8LAB
E-mail: aangenaam@kr8lab.nl