Bestuurskundig ontwerpen

Studenten van het masterprogramma Beleid en Politiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan in een design atelier aan de slag met opdrachten uit de praktijk van het openbaar bestuur. KR8LAB verzorgt sinds 20178 ter ondersteuning van het atelier een gastcollege over het ontwerpproces gebaseerd op haar eigen bestuurskundige achtergrond én ervaring met de toepassing van design thinking en co-design in maatschappelijke opgaven.

OVERZICHT PROJECTEN
Studenten Bestuurskunde aan de slag voor openbaar bestuur

Studenten van het masterprogramma bestuurskunde Beleid en Politiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn aan de slag met uiteenlopende praktijkopdrachten in een zogenaamd design atelier. Zij ontwerpen een strategie voor groen zelfbeheer, ontwikkelen een aanpak van digitale participatie of ontwerpen een vernieuwde rol van de gemeenteraad vanwege de Omgevingswet. Opdrachtgevers zijn organisaties uit het openbaar bestuur, zoals de gemeenten Rotterdam, Dordrecht en Kampen, maar ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als opdrachtgever spelen zij een rol in de begeleiding van de studenten en de beoordeling van het uiteindelijke resultaat.

Bestuurskundig ontwerp

Het ontwerpproces dat de studenten zelf moeten organiseren, kent een aantal fasen. In een eerste fase staat het interpreteren en afbakenen van de ontwerpopgave in samenwerking met betrokken partijen centraal. In een volgende fase wordt verkend welke mogelijke instrumenten of aanpak mogelijk zijn om het probleem aan te kaarten. In een derde fase worden deze aanpakken met betrokken partijen getest op hun bruikbaarheid en wordt toegewerkt naar een kansrijke oplossing die door de opdrachtgever kan worden toegepast.

Brug onderwijs – praktijk

Het design atelier vormt een brug tussen het onderwijs en de praktijk van het openbaar bestuur. Op deze wijze doen studenten waardevolle ervaring op met het adresseren van vraagstukken waar overheden mee geconfronteerd worden en leren zij bestuurskundige kennis oplossingsgericht toe te passen. Daarnaast levert het voor overheden nieuwe inzichten en creatieve oplossingen voor deze problemen op.

KR8LAB verzorgt ter ondersteuning van het atelier een gastcollege over het ontwerpproces gebaseerd op haar eigen bestuurskundige achtergrond én ervaring met de toepassing van design thinking en co-design in maatschappelijke opgaven. Vervolgens wordt samen met de studenten nagedacht over vragen met betrekking tot de rol van opdrachtgevers, de werkelijke vraag achter een gepresenteerd probleem, het betrekken van alle partijen, het inrichten van je onderzoek en de bijdrage van wetenschappelijke inzichten aan oplossingsrichtingen.

Projectdetails
  • Dienst: Gastcollege
  • Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam