Implementatie Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen. De wet werd op 1 januari 2020 van kracht. Ter voorbereiding hierop organiseerde KR8LAB in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een reeks co-creatiesessies. Met betrokken veldpartijen is geïnventariseerd wat nodig is voor een succesvolle implementatie van de Wzd en er zijn concrete afspraken gemaakt over welke partijen waarvoor verantwoordelijkheid nemen.

OVERZICHT PROJECTEN
Implementatie Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en dwang in werking. Uitgangspunt van deze wet is dat onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek zo veel mogelijk wordt voorkomen.

In principe wordt alleen zorg verleend waar de cliënt of zijn vertegenwoordiger mee instemt, tenzij er sprake is van ernstig nadeel dat niet op andere wijze kan worden voorkomen. In deze situatie biedt de wet zorgverleners de mogelijkheid om, onder voorwaarden, onvrijwillige zorg toe te passen. De Wet zorg en dwang regelt wanneer onvrijwillige zorg kan worden verleend, welke besluitvormingsprocedure daaraan vooraf gaat en wanneer evaluatie van onvrijwillige zorgverlening moet plaatsvinden. De besluitvormingsprocedure waarborgt dat zorgvuldig onderzocht wordt of alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg, alleen als dat niet het geval is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast.

Co-creatiesessies: Voorbereiden op Implementatie

De implementatie van de wet vraagt veel van alle betrokken partijen. Ter voorbereiding hierop organiseerde KR8LAB in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarom vier co-creatiesessies. Tijdens deze sessies is met alle betrokken veldpartijen (cliëntenorganisaties, belangenverenigingen, brancheorganisaties van aanbieders en professionals in de zorg, overheid, rechterlijke macht, toezichthouders, verzekeraars, indicatieorgaan en kennis- en expertisecentra) geïnventariseerd wat nodig is voor een succesvolle implementatie van de wet. Vervolgens zijn er concrete afspraken gemaakt over welke partijen waarvoor verantwoordelijkheid nemen.

KR8LAB programmeerde en organiseerde de verschillende sessies. Ter voorbereiding hierop is samen met de deelnemende organisaties in kaart gebracht welke onderwerpen en thema’s tijdens de bijeenkomsten in ieder geval aan bod moesten komen. Tijdens de sessies fungeerde medewerkers van KR8LAB als dagvoorzitter/gespreksleider en ondersteunde zij de betrokken ambtenaren van de opdrachtgever bij het modereren van de verschillende workshops. Aan de sessies namen in totaal 123 mensen deel van 30 verschillende organisaties.

Projectdetails
  • Dienst: Programmeren, organiseren en begeleiden van co-creatie bijeenkomsten. Netwerk-, waarden- en contextanalyse, Problem Mapping
  • Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport