Participatie Omgevingsvisie

In de komende jaren wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Vooruitlopend op deze nieuwe wet wil de gemeente Kampen in 2018/2019 een Omgevingsvisie opstellen. Een prettige leefomgeving is voor iedereen van groot belang. Meedoen en meedenken is daarom een belangrijk onderwerp. Onder begeleiding van KR8LAB denken bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren na over het vernieuwen van de bestaande manieren van overleg, inspraak en participatie met inwoners en bedrijven.

OVERZICHT PROJECTEN
Laagdrempelige participatie rondom de Omgevingsvisie

Gemeente Kampen wil samen met haar inwoners een Omgevingsvisie gaan ontwikkelen. Een Omgevingsvisie omschrijft de strategische visie op de leefomgeving voor de lange termijn. De gemeente wil deze visie inzetten als een instrument dat continue en realtime inspeelt op initiatieven uit de samenleving, uitkomsten van behoeftepeilingen door de gemeente en hogere regelgeving. Onder begeleiding van KR8LAB denken bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren na over het vernieuwen van de bestaande manieren van overleg, inspraak en participatie met inwoners en bedrijven.

Instrumenten op maat

De inwoners en de leefomgeving van de verschillende wijken en kernen binnen een gemeente verschillen en dat leidt ertoe dat mensen ook over verschillende aspecten uit de Omgevingsvisie willen meepraten. Samen met inwoners hebben we daarom allereerst de meest in het oog springende eigenschappen van de wijken en kernen in beeld gebracht. En we hebben stilgestaan bij de al bestaande initiatieven en netwerken die daar worden gebruikt.

Vervolgens zijn de verschillende behoeften rondom participatie verkend aan de hand van een aantal thema’s die een rol spelen binnen de gemeente. Wat maakt dat inwoners juist wel of niet mee willen denken over bijvoorbeeld groene energie, landschap, de samenleving, verkeer, woonomgeving en leefbaarheid? Wat zijn voor de verschillende wijken en kernen belangrijke thema’s en waarom is dat dan precies?

Ontwerpen met Design Thinking

KR8LAB maakt gebruik van Design Thinking-tools voor het verkennen van de verschillende perspectieven en behoeften van betrokken belanghebbenden. In de komende periode ontwikkelen we samen met gemeente én inwoners passende vormen van participatie door, zodat samen kan worden getest wat werkt en wat nog om verbetering vraagt.

Projectdetails
  • Dienst: Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis, Prototyping, Service Blauwdruk
  • Opdrachtgever: Gemeente Kampen